ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -ER | corresponder

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'corresponder'

Participles

pastpresent
correspondidocorrespondendo
AA

Indicative Tenses

preterite
eu correspondinós correspondemos
tu correspondestevós correspondestes
ele correspondeueles corresponderam
past imperfect
eu correspondianós correspondíamos
tu correspondiasvós correspondíeis
ele correspondiaeles correspondiam
past pluperfect
eu corresponderanós correspondêramos
tu corresponderasvós correspondêreis
ele corresponderaeles corresponderam

Indicative Tenses

present
eu correspondonós correspondemos
tu correspondesvós correspondeis
ele correspondeeles correspondem
future
eu correspondereinós corresponderemos
tu corresponderásvós correspondereis
ele corresponderáeles corresponderão

imperative

affirmative
correspondamos nós
corresponde tucorrespondei vós
corresponda elecorrespondam eles
negative
não correspondamos nós
não correspondas tunão correspondais vós
não corresponda elenão correspondam eles
conditional
eu corresponderianós corresponderíamos
tu corresponderiasvós corresponderíeis
ele corresponderiaeles corresponderiam
personal infinitive
para corresponder eupara correspondermos nós
para corresponderes tupara corresponderdes vós
para corresponder elepara corresponderem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu correspondessese nós correspondêssemos
se tu correspondessesse vós correspondêsseis
se ele correspondessese eles correspondessem
present
que eu correspondaque nós correspondamos
que tu correspondasque vós correspondais
que ele correspondaque eles correspondam
future
quando eu corresponderquando nós correspondermos
quando tu corresponderesquando vós corresponderdes
quando ele corresponderquando eles corresponderem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb corresponder

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.