ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Verbs ﹥ -CAR | desenroscar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'desenroscar'

Participles

pastpresent
desenroscadodesenroscando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu desenrosqueinós desenroscámos
tu desenroscastevós desenroscastes
ele desenroscoueles desenroscaram
past imperfect
eu desenroscavanós desenroscávamos
tu desenroscavasvós desenroscáveis
ele desenroscavaeles desenroscavam
past pluperfect
eu desenroscaranós desenroscáramos
tu desenroscarasvós desenroscáreis
ele desenroscaraeles desenroscaram

Indicative Tenses

present
eu desenrosconós desenroscamos
tu desenroscasvós desenroscais
ele desenroscaeles desenroscam
future
eu desenroscareinós desenroscaremos
tu desenroscarásvós desenroscareis
ele desenroscaráeles desenroscarão

imperative

affirmative
desenrosquemos nós
desenrosca tudesenroscai vós
desenrosque eledesenrosquem eles
negative
não desenrosquemos nós
não desenrosques tunão desenrosqueis vós
não desenrosque elenão desenrosquem eles
conditional
eu desenroscarianós desenroscaríamos
tu desenroscariasvós desenroscaríeis
ele desenroscariaeles desenroscariam
personal infinitive
para desenroscar eupara desenroscarmos nós
para desenroscares tupara desenroscardes vós
para desenroscar elepara desenroscarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu desenroscassese nós desenroscássemos
se tu desenroscassesse vós desenroscásseis
se ele desenroscassese eles desenroscassem
present
que eu desenrosqueque nós desenrosquemos
que tu desenrosquesque vós desenrosqueis
que ele desenrosqueque eles desenrosquem
future
quando eu desenroscarquando nós desenroscarmos
quando tu desenroscaresquando vós desenroscardes
quando ele desenroscarquando eles desenroscarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb desenroscar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.