ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -UIR | imbuir

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'imbuir'

Participles

pastpresent
imbuídoimbuindo
AA

Indicative Tenses

preterite
eu imbuínós imbuímos
tu imbuístevós imbuístes
ele imbuiueles imbuíram
past imperfect
eu imbuíanós imbuíamos
tu imbuíasvós imbuíeis
ele imbuíaeles imbuíam
past pluperfect
eu imbuíranós imbuíramos
tu imbuírasvós imbuíreis
ele imbuíraeles imbuíram

Indicative Tenses

present
eu imbuonós imbuímos
tu imbuisvós imbuís
ele imbuieles imbuem
future
eu imbuireinós imbuiremos
tu imbuirásvós imbuireis
ele imbuiráeles imbuirão

imperative

affirmative
imbuamos nós
imbui tuimbuí vós
imbua eleimbuam eles
negative
não imbuamos nós
não imbuas tunão imbuais vós
não imbua elenão imbuam eles
conditional
eu imbuirianós imbuiríamos
tu imbuiriasvós imbuiríeis
ele imbuiriaeles imbuiriam
personal infinitive
para imbuir eupara imbuirmos nós
para imbuíres tupara imbuirdes vós
para imbuir elepara imbuírem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu imbuíssese nós imbuíssemos
se tu imbuíssesse vós imbuísseis
se ele imbuíssese eles imbuíssem
present
que eu imbuaque nós imbuamos
que tu imbuasque vós imbuais
que ele imbuaque eles imbuam
future
quando eu imbuirquando nós imbuirmos
quando tu imbuíresquando vós imbuirdes
quando ele imbuirquando eles imbuírem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb imbuir

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.